INGATLANKÖZVETÍTÉS ÉS ÉRTÉKBECSLÉS

 • 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
 • 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról
 • 499/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól
 • 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
 • 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról
 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet a termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó módszertani elvekről
 • 54/1997. (VIII. 1.) FM rendelet a termőföld hitelbiztosítéki értéke meghatározásának módszertani elveiről
 • TEÁOR 2008 a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről
 • 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól


FINANSZÍROZÁS

 • 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet , az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról
 • 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet , a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről


INGATLAN

 • 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról
 • 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról
 • 1997. évi XXX. törvény a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről
 • 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet a telekalakításról
 • 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról
 • 2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról
 • 155/2015. (VI. 25.) Korm. rendelet a jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeletének eljárási szabályairól

 


ÉPÍTÉS

 • 1997.évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
 • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 • 1996. évi LVIII. törvény a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról
 • 253/1997.(XII.20.) Kormány rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
 • 312/2012.(XI.8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
 • 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról
 • 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
 • 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről
 • 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról
 • 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól
 • 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet  az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
 • 191/2009.(IX.15.) Kormány rendelet az építőipari kivitelezésről
 • Európai Parlament és a Tanács 203/2011/EU rendelete, az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség-igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól
 • 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól
 • 54/2014.(XII.5.) Bm. rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról (OTSZ)
 • 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról
 • 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról


ILLETÉK

 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 40/2006. (XII. 25.) PM rendelet az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezeléséről, valamint az illetékek kiszabásáról, elszámolásáról és könyveléséről
 • 1996. évi LXXXV. törvény az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról


ADÓ ÉS AMORTIZÁCIÓ

 • 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
 • 2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról
 • 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról
 • 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról


SZÁMVITEL

 • 2000. évi C. törvény a számvitelről


KÖRNYEZETEVÉDELEM

 • 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
 • 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről
 • 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről
 • 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól


TERMŐFÖLD

 • 2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 
 • 2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló
 • 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról
 • 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről
 • 47/2017. (IX. 29.) FM rendelet a földminősítés részletes szabályairól
 • 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól


AGRÁR

 • 2012. évi CXXVI. törvény a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról
 • 1/2010. (I. 14.) FVM rendelet az agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakterületeken a szakértői tevékenység végzésének feltételeiről